2013

COOPs SAMFUNNSANSVAR

RAPPORT 2013

Coop har en viktig samfunnsrolle. Derfor skal vi drive vår virksomhet på mest mulig ansvarlig vis. I 2013 ble Coops nye strategi for samfunnsansvar vedtatt, og strategien, sammen med vårt verdikompass gir føringer for hvordan vi skal drive butikk for å påvirke samfunn, mennesker og miljø minst mulig negativt.

Coop er en stor og synlig aktør, eid av mer enn 1,4 millioner medlemmer. Vi er stolte over at vi har tatt samfunnsansvar i over 100 år. Det handler om hvordan vi integrerer sosiale forhold, miljøhensyn, etikk, menneskerettigheter og forbrukerhensyn i vår daglige virksomhet – til beste for våre kunder, medlemmer og samfunnet.

Coops samfunnsansvar utøves gjennom fire innsatsområder: Miljø, helse, etikk og samfunn. I vår rapport for samfunnsansvar har vi beskrevet og dokumentert våre viktigste tiltak og satsinger i 2013.

For mer informasjon, kontakt:
Informasjonssjef Harald Kristiansen
harald.kristiansen@coop.no
Telefon: 905 99 726

COOP OG MILJØET

COOP OG MILJØET

Vi skal ta vare på ressursene!Vi skal ta vare på ressursene!

Coop og miljøet

Miljøarbeid handler om effektiv ressursbruk. For Coop består miljøarbeidet i første rekke av å redusere miljøbelastningen fra vår egen virksomhet og å tilby våre kunder og medlemmer mer miljøvennlige varer og tjenester.

Produktene
INNSATSOMRÅDE
DETTE GJORDE COOP I 2013
HVA SKAL VI GJØRE
Matsvinn
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop gikk i 2013 inn som en av bidragsyterne til Matsentralen i Oslo og leverer nå overskuddsmat fra våre lager til Matsentralen.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop skal levere overskuddsmat fra butikk til Matsentralen i Oslo.

DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop deltar i Format-prosjektet, næringslivets initiativ for å redusere mengden mat som kastes.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop skal etablere felles rutine for nedprising av datovarer i butikk.

DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop Miljøpris ble delt ut til de beste ideer og tiltak for å redusere matsvinn.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop Miljøpris 2014 går til den den beste emballasjeidéen som kan bidra til å redusere matsvinn.

DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop lanserte sammen med Fremtiden i våre hender Matvettreglene.

Omsetning av økologiske produkter
DETTE GJORDE COOP I 2013

Omsetningen økte med 8%.

HVA SKAL VI GJØRE

Lansere nye produkter. Fortsette satsingen på blant annet Coop Änglamark melk.

Omsetning av miljømerkede produkter
DETTE GJORDE COOP I 2013

Omsetningen gikk ned med 6,6%.

HVA SKAL VI GJØRE

Fortsette sortimentsutvikling av miljømerkede EMV (Egne Merkevarer).

Palmeolje
DETTE GJORDE COOP I 2013

Palmeolje ble faset ut fra flere matvarer, og de fleste matvarene under Coops egne merkevarer er nå fri for palmeolje. Blant annet ble fettstoffet som brukes i brød endret til å være fritt for palmeolje. Det har redusert Coops forbruk med om lag 70 tonn. Det er fortsatt en utfordring å finne en erstatter for palmeolje med like gode produkttekniske egenskaper, noe som gjør at vi ikke er helt i mål med total utfasing av palmeolje.

HVA SKAL VI GJØRE

Vi vil fortsette utfasing og starte kartlegging av palmeoljeinnhold i andre produkter (non food) med tanke på utfasing og bruk av sertifisert, bærekraftig palmeolje.

Medarbeiderne
INNSATSOMRÅDE
DETTE GJORDE COOP I 2013
HVA SKAL VI GJØRE
Kompetanse
DETTE GJORDE COOP I 2013

Alle medarbeidere i våre 47 svanemerkede butikker gjennomførte e-læringskurs i svanemerking og økologi.

HVA SKAL VI GJØRE

E-læringskurs om svanemerking og økologi skal revideres i 2014.

Virksomheten
INNSATSOMRÅDE
DETTE GJORDE COOP I 2013
HVA SKAL VI GJØRE
Energiforbruk lager
DETTE GJORDE COOP I 2013

Energiforbruket på lager økte med 2,3 %. Dette skyldes bl.a. at Coop Logistikksenter ble tatt i bruk i 2013, samtidig som lageret på Grorud i Oslo fortsatt er i drift.

HVA SKAL VI GJØRE

Vi skal fortsette arbeidet med energieffektivisering i regi av Coops energiprosjekt, herunder etablere eget energioppfølgingssystem for butikk.

CO2-utslipp energi lager
DETTE GJORDE COOP I 2013

Det var en marginal økning i (3,2%) i estimert CO2 utslipp fra energiforbruk ved Coops lagerenheter. Dette skyldes bl.a. at Coop Logistikksenter ble tatt i bruk i 2013.

CO2-utslipp fra transport pr mill. omsatt
DETTE GJORDE COOP I 2013

Det ble oppnådd en reduksjon på 2,6% i estimert CO2 utslipp fra transport.

HVA SKAL VI GJØRE

Fortsette arbeidet med effektivisering av transport og etablere rapportering som inkluderer volumparametre.

Endring i CO2 utslipp totalt pr mill omsatt (fra energi og transport)
DETTE GJORDE COOP I 2013

Det ble oppnådd en reduksjon på 2,3% i estimert CO2 utslipp totalt pr mill. omsatt.

Gjenvinningsandel avfall og brukt emballasje
DETTE GJORDE COOP I 2013

95,3% av avfall og brukt emballasje fra lager ble gjenvunnet.

HVA SKAL VI GJØRE

Forsterke samarbeid og oppfølging av våre samarbeidspartnere innen renovasjon.

Svanemerkede butikker
DETTE GJORDE COOP I 2013

47 butikker er svanemerket.

HVA SKAL VI GJØRE

Kriteriene for svanemerking er under revisjon, og Coop avventer dette arbeidet.

COOP OG HELSE

COOP OG HELSE

Vi satser på sunne valg!Vi satser på sunne valg!

Coop og helse

Coop legger til rette for sunnhet og helse, både for Coops medarbeidere og forbrukere. Innsats for medarbeidertrivsel og trygge varer er viktige føringer for virksomheten. Vi arbeider også målrettet for at våre produkter ikke skal inneholde skadelige stoffer.

Produktene
INNSATSOMRÅDE
DETTE GJORDE COOP I 2013
HVA SKAL VI GJØRE
Nøkkelhullsprodukter
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop jobber for å fremme helsevennlige produkter, og arbeider for å øke tilbudet og salget av nøkkelhullprodukter. Dette er varer som er et godt alternativ innen sin varegruppe når det gjelder ernæringsmessige egenskaper. Som eksempel innen våre egne merkevarer kan vi nevne Coops fiskemat, hvor flere varianter har fått nøkkelhullsmerket fordi innholdet av fisk er økt.

HVA SKAL VI GJØRE

Ved utvikling og revidering av egne merkevarer søker vi å øke antall produkter merket med nøkkelhull.

Kvalitetsarbeid
DETTE GJORDE COOP I 2013

Satsing på egne merkevarer medfører tettere oppfølging av våre leverandører. Coop må sikre at produksjonen skjer i henhold til våre krav. Coop Norge Handel etterstreber å drive risikobaserte kvalitetsrevisjoner hos produsenter av våre egne merkevarer. Økt andel lokal mat i Coops butikker er et mål. I den forbindelse ble det laget ny rutine for godkjenning av lokale leverandører. Som en del av Coops styring av risiko i verdikjeden, ble det utarbeidet en plan for kontrollaktiviteter for alle varegrupper. Her inngår blant annet prosedyrer for oppfølging av genmodifiserte organismer (GMO). For å sikre trygge varer i Coop Norge Handels leveransesystem, utføres det årlige internrevisjoner.

HVA SKAL VI GJØRE

Implementere kontrollplan.

Produktsikkerhet faghandel
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop innførte forbud mot bruk av perfluorert oktansyre (PFOA) i produkter og strenge restriksjoner (utover lovverk) for andre uønskede stoffer.

HVA SKAL VI GJØRE

Forsterke samarbeid med leverandører og innkjøpspartnere for ytterligere å bedre rutiner og fokus på produktsikkerhet.

Medarbeiderne
INNSATSOMRÅDE
DETTE GJORDE COOP I 2013
HVA SKAL VI GJØRE
Sykefravær
DETTE GJORDE COOP I 2013

Det totale sykefraværet i Coop Norge SA konsern var 6,1 prosent i 2013. Dette er en reduksjon fra 2012, hvor sykefraværet var 6,7 prosent.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop skal gjennom målrettede prosjekter og tiltak få ned sykefraværet i konsernet.

Forebygging av sykefravær
DETTE GJORDE COOP I 2013

HR-direktør, konserntillitsvalgt, HMS-konsulent, alle personalsjefer og to seniorkonsulenter i kompetanseavdelingen har gjennomført prosesslederutdanning i Langtidsfrisk-metoden.

HVA SKAL VI GJØRE

Langtidsfrisk vil være et sentralt virkemiddel for lavest mulig sykefravær.

Oppfølging av sykemeldte
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop Norge Handel har et varslings- og rapporteringssystem for oppfølging av sykemeldte som innebærer epost-varsling til respektive ledere om aktuelle handlinger knyttet til individuell sykefraværsoppfølging. Dette tilfredsstiller NAVs krav.

HVA SKAL VI GJØRE

Varslings- og rapporteringssystem for oppfølging av sykemeldte skal fortsatt være et viktig tiltak for oppfølging av sykemeldte.

Inkluderende arbeidsliv
DETTE GJORDE COOP I 2013

Avtalen for Inkluderende Arbeidsliv (IA) for Coop Norge Handel ble fornyet fra 1. juli 2011. Avtalen ble utvidet til å gjelde for alle ansatte i stabsavdelingene samt sentrallager logistikk. Informasjon og opplæring er gitt til ledere og verneombud og tillitsvalgte.

HVA SKAL VI GJØRE

IA-arbeidet gjennomføres i henhold til utarbeidede målsettinger og handlingsplan.

Sunnhet og mosjon
DETTE GJORDE COOP I 2013

Team Coop ble etablert, med Petter Northug jr i front, og skal gjennom Coop Aktiv engasjere Coops 22 500 ansatte til trening. Det vektlegges å inspirere medarbeidere til å mosjonere og ha et sunt kosthold gjennom målrettede tiltak.

HVA SKAL VI GJØRE

Team Coop blir en viktig inspirasjonskilde også i 2014.

Medarbeidertilfredshet
DETTE GJORDE COOP I 2013

Det ble i løpet av året utført medarbeiderundersøkelse i Coop Norge SA og i Coop Norge Eiendom AS. I begge selskapene ble det målt svært gode resultater med framgang på flere hovedområder.

HVA SKAL VI GJØRE

Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser hvert annet år.

Opplæring i produktsikkerhet
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop Faghandel gjennomførte systematisk kompetanseheving blant medarbeidere for å forbedre produktsikkerheten slik at risiko for skade hos forbrukerne reduseres. Risikovurderinger, dokumentasjon, testing og oppfølging av lover og regler har blitt fulgt opp gjennom obligatorisk opplæring av alle som jobber med innkjøp i Coop Faghandel.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop skal arbeide for at produktene vi selger utgjør minst mulig risiko for forbrukerne. Intern kompetanseheving og risikovurdering er viktige tiltak for å unngå skader som følge av bruk av Coops produkter.

Virksomheten
INNSATSOMRÅDE
DETTE GJORDE COOP I 2013
HVA SKAL VI GJØRE
E-læring Trygg mat
DETTE GJORDE COOP I 2013

Det ble i 2013 utviklet to nye e-læringsprogram for å øke kompetansen innen trygg mat i butikk. Opplæringsprogrammet består av et kurs rettet mot alle ansatte i butikk, og et tilleggskurs rettet mot ansatte som jobber i Coops ferskvareavdelinger.

HVA SKAL VI GJØRE

Oppfølging av gjennomføringsgraden av e-læring vil være et viktig fokusområde fremover. Målet er at alle ansatte skal gjennomføre e-læring for å få en bedre forståelse av Coops rutiner for å sikre Trygg mat.

Trygg mat revisjoner
DETTE GJORDE COOP I 2013

Ved hjelp av ekstern aktør foretas det årlig uanmeldte Trygg mat revisjoner i våre butikker. I 2013 valgte Coop en ny aktør på dette området, noe som medførte en del endringer fra tidligere år. Revisjonene fra 2013 viser at de største utfordringene innen Trygg mat er avviksrapportering og dokumentasjon på at gode rutiner ivaretas.

HVA SKAL VI GJØRE

Trygg mat er helt sentralt for Coop. I det videre arbeidet vil vi derfor jobbe med informasjon- og opplæringstiltak. Dette vil kreve holdning- og atferdsendring blant de ansatte i butikkene. Resultatene vil kun forbedres dersom hver enkelt ansatt tar ansvar for at Trygg mat rutiner følges i butikk.

COOP OG ETIKK

COOP OG ETIKK

Vi vil trygge arbeidsdagen!Vi vil trygge arbeidsdagen!

Coop og etikk

Mange av produktene Coop selger blir produsert under helt andre forhold enn vi er vant til i Norge. Coop skal forsterke innsatsen for å sikre arbeidsforhold gjennom blant annet tettere kontakt med leverandører, bedre risikokartlegging og kunnskapsheving internt og eksternt.

Som medlem i Initiativ for etisk handel, er Coop pålagt å levere en omfattende, årlig rapport som beskriver vårt arbeid med etisk handel. For 2013 valgte vi å levere to rapporter, for henholdsvis dagligvare og faghandel. Begge rapportene kan leses her.

Produktene
INNSATSOMRÅDE
DETTE GJORDE COOP I 2013
HVA SKAL VI GJØRE
Coop Café Futuro
DETTE GJORDE COOP I 2013

Omsetning av Coop Café Futuro (Coops egen fair trade kaffe fra Guatelmala) ble redusert med 19 % i 2013 sammenlignet med 2012.

For hvert pund råkaffe som kjøpes fra kooperativet Fedecocagua øremerker Coop Kaffe US$ 0,10 som går til sosiale tiltak i regi av Fundación Ulrich Gurtner Kappeler. I 2013 bidro Coop Kaffe med 268 500 kr til organisasjonen.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop skal fortsatt samarbeide tett med kooperativet Fedecocagua som produserer Café Futuro og opprettholder samme avtale når det gjelder pris og øremerking av midler til sosiale tiltak.

Pilotprosjekt - butikkuniformer
DETTE GJORDE COOP I 2013

Gjennom Coop Trading og i samarbeid med leverandør av butikkuniformer startet Coop pilotprosjekt for å følge opp fabrikker som produserer arbeidstøy for Coops ansatte.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop skal fullføre pilotprosjektet i løpet av 2014.

Pilotprosjekt – tomater
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop har deltatt i prosjekt i regi av Initiativ for etisk handel som har fulgt opp tomatindustrien i Sør-Italia.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop skal følge det videre arbeidet i prosjektet.

Pilotprosjekt - fiskeolje
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop har deltatt i prosjekt i regi av Initiativ for etisk handel knyttet til fiskeoljeindustrien i Peru.

HVA SKAL VI GJØRE

Prosjektet avsluttes i 2014. Vi vil vurdere videre innsats.

Medarbeiderne
INNSATSOMRÅDE
DETTE GJORDE COOP I 2013
HVA SKAL VI GJØRE
Opplæring i etikk
DETTE GJORDE COOP I 2013

Innen faghandel gjennomførte vi systematisk opplæring av samtlige nyansatte innenfor produktsikkerhet og etisk handel. Tilsvarende gjennomførte vi rutinemessig en årlig oppdatering for samtlige ansatte.

HVA SKAL VI GJØRE

Etisk handel er en viktig bærebjelke i vår virksomhet, og det skal fortsatt legges sterk vekt på opplæring av ansatte.

Lønns- og arbeidsavtaler
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop Norge SA har tariffavtale og hovedavtale som gjelder alle ansatte i konsernet, med unntak av noen lederstillinger. Avtalene inneholder bestemmelser om lønn, arbeidstid, overtidsbetaling og arbeidsforhold generelt samt samarbeid mellom bedrift og ansatte.

HVA SKAL VI GJØRE

Våre lønns- og arbeidsavtaler videreføres.

Coop Logistikksenter
DETTE GJORDE COOP I 2013

Kritikken av arbeidsforholdene på Bergmoen i forbindelse med byggingen av Coops Logistikksenter var en krevende sak. Det ble skapt et inntrykk av at Coop sto ansvarlig for forhold som lå inn under hovedentreprenør GSE Norway AS´ ansvar. Coop påtok seg å rydde opp i forholdene og fikk gjennom samarbeid med Fellesforbundet på plass korrekt tariffmessig utbetaling av lønn.

HVA SKAL VI GJØRE

Vi skal gjennomgå våre policies og utarbeide og vedta gjennomgang og rutiner mot sosial dumping, for Coops Norges SAs og datterselskapenes virksomhet.

Korrupsjon
DETTE GJORDE COOP I 2013

Det er ikke rapportert inn noen tilfeller av korrupsjon i 2013.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop skal ha nulltoleranse mot korrupsjon.

Varsling
DETTE GJORDE COOP I 2013

Varslingsutvalget i Coop har ikke mottatt noen varsler fra medarbeidere om kritikkverdige forhold.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop skal fortsatt ha gode rutiner for varsling av kritikkverdige forhold og for hvordan varsler følges opp.

Virksomheten
INNSATSOMRÅDE
DETTE GJORDE COOP I 2013
HVA SKAL VI GJØRE
Etisk handel
DETTE GJORDE COOP I 2013

Faghandel har styrket dialogen med importører og agenter som forhandler varer fra Asia. I tillegg har ansatte i faghandel vært på befaringer i Asia, hvor de blant annet har vært på fabrikkbesøk. Videre er det innført egne krav til brann- og bygningssikkerhet i leverandørkontraktene.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop vil skjerpe kravene til leverandører og agenter. Tettere samarbeid og bedre risikostyring vil bli prioritert.

COOP OG SAMFUNNET

COOP OG SAMFUNNET

Vi inspirerer til et bedre samfunn!Vi inspirerer til et bedre samfunn!

Coop og samfunnet

Det er viktig for Coop å ha en konstruktiv og ærlig dialog med våre kunder, medlemmer og samfunnet. Coop ønsker å utvikle samfunnet både lokalt og globalt, og engasjerer oss derfor i prosjekter som kommer oss alle til nytte. Det er en naturlig del av vårt verdigrunnlag og egenart.

Produktene
INNSATSOMRÅDE
DETTE GJORDE COOP I 2013
HVA SKAL VI GJØRE
Coops satsing på lokalmat
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop støttet norsk matkultur ved å sponse programserien Det norske måltid, som hadde som mål å spre matgleder blant annet ved å delta på landets største matfestivaler.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop skal fortsatt stimulere til matglede gjennom målrettet sponsing og samarbeid med initiativ som profilerer norsk mat.

DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop promoterer lokalmat over hele landet under merket Smak forskjellen, som er en eksklusiv produktserie fra Coop. Alle produktene er valgt ut av mateksperter på bakgrunn av definerte kriterier som smak, råvarekvalitet, produksjon og opphav. Produktene tilbys kun i Coops sine butikker.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop satser på å få fram norske produkter gjennom merket Smak forskjellen!

DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop oppfordrer butikker og regionale samvirkelag til å ta inn produkter fra lokale matprodusenter.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop skal fortsatt bidra til å få fram norsk lokalprodusert mat gjennom lokale initiativ.

Medarbeiderne
INNSATSOMRÅDE
DETTE GJORDE COOP I 2013
HVA SKAL VI GJØRE
Coops ansvar som arbeidsgiver
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coops prinsipp om å være en ansvarlig arbeidsgiver bygges på våre verdier; omtanke, ærlighet og innflytelse.

HVA SKAL VI GJØRE

Coops verdigrunnlag skal være fundamentet for vårt ansvar som arbeidsgiver.

DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop satser på e-læring, og innførte flere kurs i 2013. Det er stor etterspørsel etter kursene som er tilgjengelige i Coops kompetanseportal, særlig blant butikkmedarbeiderne.

HVA SKAL VI GJØRE

E-læringskurs skal være et satsningsområde.

DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop Kompetanse har gjennom sine lederutviklingsprogrammer støttet forbedringsprosesser i samvirkelag.

HVA SKAL VI GJØRE

Lederutvikling skal fortsatt være et viktig satsningsområde.

DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop har samarbeidet med BI om Coop Lederaspirantprogram der Grunnutdanning i Butikkledelse (GBU) inngår.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop skal tilby sine lederaspiranter kompetansehevende tiltak.

Virksomheten
INNSATSOMRÅDE
DETTE GJORDE COOP I 2013
HVA SKAL VI GJØRE
Coops samfunnsansvar
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop vedtok ny strategi for samfunnsansvar.

HVA SKAL VI GJØRE

Butikkene skal være vår viktigste arena for å utøve vårt samfunnsansvar.

Coops omdømme
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop har i følge omdømmeundersøkelsen Rep Track et godt omdømme, og ligger på 14. plass i omdømmetoppen blant de 50 mest synlige virksomhetene i Norge.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop skal være et av de best likte selskapene i Norge, og vi skal gjøre oss fortjent til et godt omdømme.

Coop som sponsor
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop skal satse på sponsorater innen mat og sport fordi det er forretningsmessig relevant. Samtidig satser vi på omtanke-prosjekter fordi det støtter opp under Coops verdigrunnlag og egenart.

DETTE GJORDE COOP I 2013

Team Coop er Coops nye flaggskip innen sponsing og skal engasjere både Coop-medlemmer og -ansatte. Petter Northug jr fronter Team Coop, og satsingen skal styrke Coops innsats for sunnhet og helse innen dagligvare, faghandel og internt.

HVA SKAL VI GJØRE

Team Coop skal bidra til sunnhet og helse både internt og eksternt.

DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop er generalsponsor for Norway Cup – verdens største fotballturnering. 250 norske lag fikk sponsorpakke med nye draktsett og utstyr.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop vil at vår sponsorvirksomhet skal komme flest mulig av medlemmene til gode, derfor er Norway Cup et viktig sponsorat også i framtida.

DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop er hovedsponsor for Kreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon, og donerte tre kroner for hvert av hygieneproduktene vi solgte som del av vår aksjon. Vi kunne i oktober overføre over to millioner kroner til kampen mot brystkreft.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop vil også i framtida bidra til kampen mot kreft, vi vet at før eller siden blir vi på en eller annen måte rammet av kreft, og da er det godt å vite at seks av ti overlever sykdommen – og at hvert tredje tilfelle kan forebygges.

DETTE GJORDE COOP I 2013

Coops Juleaksjon til inntekt for Frelsesarmeen satte ny rekord da 1,2 millioner kroner ble samlet inn i desember.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop skal fortsatt samarbeide med Frelsesarmeen i 2014.

Coops Omtankeknapp
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop har installert Omtankeknappen på alle panteautomatene i våre butikker. Ved å velge «Gi litt av ditt» kan kundene donere flaskepanten til Coops utviklingsarbeid som gjøres i samarbeid med Norsk Folkehjelp. Totalt ble det donert over tre millioner kroner i 2013. Dette er ny rekord.

HVA SKAL VI GJØRE

Pantdonasjon er en populær måte å donere penger til et godt formål, og Coop skal gjennomføre tiltak som gjør at Omtankeknappen blir enda mer synlig i butikkene.

Coops medlemmer
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop hadde ved årsskiftet 1 390 430 medlemmer, det gir en netto økning på 35 805 medlemmer fra 2012.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop har som mål å ha 1 400 000 medlemmer innen 2016.

Coop og medlemsdemokratiet
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coop ønsker å mobilisere medlemmene til å velge tillitsvalgte gjennom valg i butikk og på coop.no. 11 samvirkelag er med i ordningen og drøyt 30 000 medlemmer brukte i 2013 sin stemmerett.

HVA SKAL VI GJØRE

Coop satser enda sterkere på et aktivt medlemsdemokrati og skal stimulere til at flere avgir stemme i butikk eller på coop.no.

Coops medlemsmagasin
DETTE GJORDE COOP I 2013

Coops medlemsmagasin deles ut i butikkene. Magasinet var i 2013 Norges nest største magasin.

HVA SKAL VI GJØRE

Coops medlemsmagasin skal fortsatt være en viktig kanal for å nå ut til våre medlemmer.

Coops egenart
DETTE GJORDE COOP I 2013

Vår egenart som medlemseid differensierer oss fra konkurrentene og bidrar til at folk har en positiv oppfatning av Coop.

HVA SKAL VI GJØRE

Egenarten skal være en styrke for vårt omdømme.

Coops Solidaritetsfond:

Samarbeidet med Norsk Folkehjelp (NFH) bygger på en inngått avtale mellom partene for perioden 2011 – 2014. Avtalen omfatter fire utvalgte land: Kambodsja, Mosambik, Vietnam og Bolivia hvor målet er å fremme fellesskap, solidaritet, menneskeverd, fred og frihet. Parallelt opprettholdes samarbeidet med Minehundskolen til Norsk Folkehjelp i Sarajevo. Den samlede utbetaling fra Coop Solidaritetsfond for 2013 til Norsk Folkehjelps solidaritetsarbeid utgjorde 2 millioner kroner.

Tre samvirkelag har i løpet av 2013 inngått egne avtaler med Norsk Folkehjelp om å støtte minehundesenteret gjennom å «deltidsansette» egen minehund. Til sammen har totalt åtte samvirkelag valgt dette.

Coops solidaritetsambassadører besøkte i 2013 flere prosjekter i Bolivia sammen med representanter fra hovedkontoret til Norsk Folkehjelp.